Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
28 - 29.4. 2015    Pravi čovjek na pravom mjestu  Zagreb

PRAVI ÈOVJEK NA PRAVOM MJESTU
28-29.4.2015., 9-17h
HUB - Vlaška 70E, Zagreb

Rezultati Gallupovog istraživanja o elementima uspješnog upravljanja ljudima pokazuju što je jedan od faktora upravljanja koji najznaèajnije utjeèe na efekte organizacijske jedinice (prodaju, profit, klimu, troškove fluktuacije zaposlenih, troškove bolovanja, povreda na radu...) - radim ono u èemu sam najbolji.
Ta jednostavno izreèena i logièna menadžerska mudrosti - staviti pravog èovjeka na pravo mjesto, ogroman je, ali važan i plodotvoran posao za svakoga tko se uhvatio u koštac sa ovim izazovom.
Da li æete nekome uliti vjetar u jedra ili stvoriti još jedno "umorno lice" u vašoj organizaciji sigurno æe ovisiti i o tome koliko ozbiljno shvatate da li vam se pravi ljudi nalaze na pravim mjestima.
Na dvodnevnom seminaru se razmatraju aspekti interne procjena zaposlenih i daju smjernice i alati za njeno pravilno voðenje.

Osnovne teme:
• Najèešæi razlozi zbog kojih se provodi interna procjena zaposlenih - uobièajena oèekivanja i tipièni problemi
• Odreðivanje profila, sklonosti i potencijala zaposlenih u odnosu na zahtjeve i tražene karakteristike radnog mjesta i organizacije
• Procjena zaposlenih od strane nadreðenih i kolega
• Priprema i provoðenje intervjua i simulacije timskog rada tijekom interne procjene zaposlenih
• Kriterijumi za formiranje A, B i C grupa zaposlenih
• Prepoznavanje potencijala kod zaposlenih i savjeti za njihov dalji razvoj-
• Šta trebaju sadržavati izvještaji o procjeni
• Razmatranje strukture, klime i kulture organizacijske jedinice i / ili organizacije, gdje je provedena procjena zaposlenih sa prijedlozima za poboljšanja

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
Kontak osoba: Hrvoje Bogdan mob: 098 48 44 00
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

DODATNE NAPOMENE:
Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: