Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
7 - 8.3. 2017    Financije za nefinancijaše  Zagreb

FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE
7-8.3.2017. 9-17h
Zagreb, Vlaška 70E - prostorije HUB-a


Jeste li rukovoditelj koji treba donositi odluke koje imaju financijske posljedice, a niste financijaš?
Želite na praktièan i jednostavan naèin uèiti o financijama i raèunovodstvu?
Osjeæate se nelagodno kada financijaši razgovaraju, a Vi ne pratite do kraja u èemu je bit?
Da li želite razumjeti o èemu financijaši i raèunovoðe razgovaraju?
Želite pratiti i analizirati financijski uspjeh Vaše organizacije?

Osnovne teme:
• uvod u raèunovodstvo i financije, financijsko i upravljaèko raèunovodstvo
• raèunovodstvena ili bilanèna ravnoteža, poslovne promjene
• bilanca tijeka gotovine, raèun dobiti i gubitka, bilanca stanja
• sredstva – imovina, osnovna, obrtna
• obaveze – kratkoroène, dugoroène
• dvojno knjigovodstvo
• princip vremenskog razgranièenja
• amortizacija i metode obraèuna amortizacije
• trgovina i nabavna vrijednost prodane robe
• financijski pokazatelji (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, pokazatelj duga, …)
• analiza bilance, primjena principa 20:80
• metode voðenja zaliha (FIFO, LIFO, prosjeène cijene)
• tokovi gotovine i indirektna metoda odreðivanja neto priliva gotovine
• analiza rentabilnosti, krivulja rentabilnosti
• obraèun proizvodnje
• upravljanje obrtnim kapitalom
• financiranje poslovanja

CILJEVI SEMINARA:
Razumijevanje procesa financijskog menadžmenta, kao i razvoj suradnje izmeðu financijskog i nefinancijskog dijela organizacije. Lakše sudjelovanje u izradi budžeta, kao i razumijevanje što se od financijskih izvještaja može dobiti. Razumijevanje financijskih odnosa izmeðu dijelova firme.

KOTIZACIJA ZA 
DVODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na 
office@adizes.hr
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara. 


DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog iduæeg sudionika iz iste kompanije.


Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: